Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK OSOBNEJ CESTNEJ DOPRAVY

 

Vydaný dna 21.12.2012 podla §4 z. c 56/2012 Z.z o cestnej doprave, ktorým sa ustanovujú prepravné podmienky na vykonávanie osobnej cestnej dopravy.

firmy

Tomáš Dolný - tombus

Sládkovičova 735/5, 053 61

IČO: 46 720 359 DIČ: 1084115538 IČ DPH SK1084115538

Mobil: +421 903 406 903

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Firm, vložka číslo: 2757/V

čl. 1

Základné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu a drobné domáce zvieratá.

2. Dopravcom podla tohto prepravného poriadku je Tomáš Dolný - tombus. Dopravca je fyzická osoba s oprávnením na podnikanie v nepravidelnej autobusovej doprave na základe rozhodnutia vydaného Krajským úradom v Košiciach.

3. Prepravou podla tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.

4. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podla tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditelnosť alebo vytažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodica a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

5. Tento prepravný poriadok je súčastou návrhu na zmluvu o preprave osôb alebo uzatvorenej objednávky o preprave.

čl. 2

Rozsah autobusovej dopravy

 1. Podla tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu.

2. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podla vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

3. Podla tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:

– medzinárodná autobusová doprava,

– vnútroštátna autobusová doprava,

čl. 3

Povinnosti dopravcu

1. Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

a) vykonávať autobusovú dopravu podla tohto prepravného poriadku

b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad,

c) byt poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám.

2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

a) starať sa, aby priestor pre cestujúcich vrátane stúpadiel bol udržiavaný v čistote,

b) zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,

c) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,

d) zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,

e) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

f) vytvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,

g) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich.

čl. 4

Zmluva o preprave osôb

1. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich

podla vopred uzavretej zmluvy, resp. objednávky (táto má náležitosť zmluvy) o preprave osôb.

2. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred

uzavretej zmluvy o preprave osôb.

3. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

čl. 5

Práva cestujúceho

1/ Cestujúci má právo

a) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňuje zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,

b) požadovať od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

2/ Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podla ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).

čl. 6

Povinnosti cestujúceho

1/ Cestujúci je povinný

a) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval cestujúcich a osádku autobusu,

b) poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zabezpečeniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

2/ Cestujúcim nie je dovolené

a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy,

b) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),

c) otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky ani žiadne iné predmety

d) fajčiť vo vozidle a v žiadnych zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,

e) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

čl. 7

Osobitné práva niektorých cestujúcich

 1/ Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.

2/ Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú

schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

čl. 8

Vylúčenie osôb z prepravy

1/ Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod

vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných alebo návykových látok a osoby ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byt ostatným cestujúcim na ťarchu.

2/ Vodič alebo iný člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť:

– osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich,

– osoby, ktoré aj po upozornené pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia tohoto prepravného poriadku.

3/ Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo

bezpečnosť osoby vylúčenej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je v akomkoľvek smere neprípustné.

4/ Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má v zmysle zákona právo dožadovať sa náhrady škody.

čl. 9

Vzťahy cestujúceho a členov posádky autobusu

1/ Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohoto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči posádke autobusu disciplinovane a iba v čase, keď autobus stojí na zastávke.

2/ Členovia posádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

3/ Ak cestujúci poruší ustanovenia čl. 6 tohto prepravného poriadku a poškodí zariadenie dopravcu alebo akokoľvek znečistí autobus, má dopravca právo na náhradu škody od objednávateľa prepravy a za znečistenie vozidla aj na zmluvnú pokutu min. vo výške 66 EUR

čl. 10

Preprava batožiny cestujúceho

1/ Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.

2/ Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom.

3/ Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

4/ Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo

v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

5/ Z prepravy sú vylúčené

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byt cestujúcim na ťarchu,

e) batožiny, celková hmotnosť ktorých presahuje 20 kg a

f) batožina, ktorej hodnota presahuje 350 EUR.

6/ Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

7/ Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

8/ Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na

krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky.

9/ Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom lyžiarskych palíc, a to iba v prípade ak sú tieto zabalené spolu v prepravnom obale (puzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu.

10/ Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny.

11/ Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

12/ Cestujúci je povinný poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

13/ Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podla pokynov vodiča.

14/ Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho splna podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

15/ Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci

(zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.

16/ Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

17/ Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.

18/ Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo predvídať; alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

19/ Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 350 EUR za jeden kus batožiny.

čl. 11

Odstúpenie od zmluvy v nepravidelnej autobusovej doprave

1/ Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.

2/ Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.

3/ Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti povolenia na podnikanie v nepravidelnej doprave.

4/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.

5/ Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy

odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podla objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz posádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu, platnosť licencií a pod.

6/ Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

7/ Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu objednávateľa, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v zmysle objednávky v 100% výške.

čl. 12

Nájdené veci

1/ Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.

2/ Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

3/ Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podla batožinového poriadku dopravcu.

4/ Dopravca má právo predať veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci nebezpečnej povahy alebo veci, ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dna kedy boli nájdené.

5/ Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená vec jej patrila, dopravca jej vyplatí výťažok z predaja po odpočítaní príslušného poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.

čl. 13

Mimoriadne udalosti počas prepravy

1/ Členovia posádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu

alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, posádky autobusu alebo iných osôb povinní:

a) poskytnúť podla svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

2/ Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom posádky vozidla pri konaní podla odst.1.

čl. 14

Reklamácia

1/ Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

 2/ Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený objednávateľ prepravy. Ak reklamuje ten, kto nie je podla predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

3/ Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne.

4/ Ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov odo dna, kedy sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať.

čl. 15

Záverečné ustanovenia

1/ Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dna jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2/ Tento prepravný poriadok je účinný dnom 21. 12. 2012.

3/ Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dnom ich zverejnenia a sprístupnenia.

4/ Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpecit jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení a to na oficiálnej web stránke prepravcu www.tombus.sk, prípadne aj v prevádzkovaných vozidlách.

 

V Spišských Vlachoch dňa 21.12.2012